کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

مردرویاهای من..

مــــرد رویاهامگـوشـِتُ بـیـار :

بگـــذار هــــرچه میخواهـــد بشود

 هر اتفاقــــی که میخــــواهد ، بیفـــتد

اص? دنیـــا بهم بریــــزد !

تا وقتــــی که دستان گرمــــت را در دســـت دارم

 و هـــرم نفـــس هـــایت به گونــــه ام میخــــورد

 خوشبخــــت تریـــن زن روی زمینـــــم

 

 

من قصه تو را تا ابد اینگونه آغاز میکنم :

 

یکی بود

 هنوزم هست

خدایا همیشه باشد...

ادامه مطلب

[ پنج شنبه 95/3/27 ] [ 5:1 عصر ] [ Elahe,kh ]