کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

خوابم نمیبرد..

خوابم نمی برد ...

بِه هَمـه چ?ز فِکر کَـردهاَم...

بیشتر به  تو  ...

وَ م? دانَــم کِه خوابــی !!

وَ قَبل اَز بَسته شُدَن چَشــم هایت

بِه هَمه چ?ــز فِکــر کَرده ا?...

جز من !!

من بیخیال خواب !

تو بیخیال من  ....

 
ادامه مطلب

[ یکشنبه 95/3/30 ] [ 11:46 صبح ] [ Elahe,kh ]