کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

ای مرد

 

ای مـــــــــرد
زن اگر شیـــــطنت نکند

اگر بـــــــــرای گریه،

دلتنگی،
خستگی

به آغوشـــــــت پناه نیاورد
اگر تمام حرفهایش را برای تو نــــــگوید

اگر حسادتش را از روی بزرگی عشـــــــقش نبینی..
اگر صدایـــــش دلت را نلرزاند
که زن نیــــــــست
زن سراسر ناز اســــــــت

و نیــــاز

و تو مـــرد

تو اســـــطوره زندگی زنی .

پس مرد بـــــــــاش ....
ادامه مطلب

[ یکشنبه 94/8/10 ] [ 12:42 عصر ] [ Elahe,kh ]