کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

علم بهتراست یاثروت؟؟

معلم پسرک را صدا زد تا انشایش را با موضوع علم بهتر است یا ثروت را بخواند

پسرک با صدای لرزان گفت : ننوشته ام !

معلم با خطکش چوبی پسرا تنبیه کرد و او را پایین کلاس پا در هوا نگه داشت ,

 

پسرک در حالی که دستهای قرمزو ورم کرده اش را به هم می مالید


زیر لب گفت : آری ثروت بهتر است چون اگر داشتم دفتری میخریدم و انشایم را مینوشتم !
ادامه مطلب

[ جمعه 94/7/24 ] [ 7:11 عصر ] [ Elahe,kh ]