کد ِکج شدَنِ تَصآویر


دانلود آهنگ
سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
.

خترابخونیییییییید

آبـــجی جــون,دخــتر خــانــوم...گــوش کــن!!
واســه اثـبات نــامــردی پــسرا هــمین بــس کــه "بــه رفــیقتــم چـشم دارهـ" !!
واســه اثــبات بــی مــرامــیش هــمین بــس کــه بــه نــفـر بــعـد از تــو میتونه راحت بگه "دوستــت نـــداشتــه" !!
واسـه اثـــبات دروغـگـــو بــودنـش هـمـین بـــس کــه روزی صـدبــار بــرات قـسـممـیخــوره کــه ولــت نـمـیکــنه ولـــی
خـــیلـی ســاده مــیگــه" خـــدافــظ بــرای هــمیشــه..." !!
واســه اثــبـات بـــی-نــامـوسـیش هـمیـن بـــس کــه جــون مــامــانشـو واست قــسممــیخــوره و خــیلــی ســاده "مــیزنــه زیــرش" !!
واســه اثــبــات بــی شــرفــیش هــمــیـن بــس کـــه بـعـد دوروز دوستــی "ازت لــب مــیخــواد", و....!!
واســه اثــبـات نـمک نشنــاسـیـش هـمیـن بــس کــه مــیشــینه پــیش رفــیقــاش و از" رنــگ تــنت و کــادوهــاتـــو و
جـــملــه هــای عــاشـقانـت مــیگــه و مــیخنــدن..." !!!!
اون تــا وقتــی بــاهــاتــه," عــشقــم" صــدات مــیزنــه و وقتــی رفــت بــا نـفـر بـعـدی, مـیشـی" لــــآشـــــی"...!!
هــرچــقدرم کــه زیبــا بــاشی,هــر چــقـدرم کــه بــامـعـرفـت بـاشـی,هــر چــقـدرم کــهسـیرش کـنــی و هـر چــقــدرم کــه بــخـوایــش...
ولــت مـیکــنه!!خــیلــی راحــت...
حــتــی وقتــی بــره هــم تــو "دلــتنگ" و "نگــران" میشــی...
امـــــا اون چـــی؟!
دســت خــودت نیست,دوسـش داری ولــی...!!
...
بــکــن دلــتو از اون نــامــردی کــه فـقـط و فـقـط واســه 5 دیـقـه بــرهنگــیمـیخــوادت....!!
             هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع....
 
البته همه اینجوری نیستن...هنوز هم تعداد کمی مرد وجود دارهادامه مطلب

[ شنبه 94/7/25 ] [ 8:13 عصر ] [ Elahe,kh ]